Iekšējais audits un kontrole

Šis process iekļauj uzņēmuma grāmatvedības procesu, finanšu pārskatu izpēti un novērtēšanu. Pakalpojums nodrošina uzņēmuma grāmatvedības uzskaites pareizības analīzi. Uzsvars tiek likts uz iekšējās kontroles uzlabošanu, lai iespēju robežās tiktu samazināts neuzmanības un nezināšanas kļūdu skaits vai novērsta apzināta nolaidība.

Prakse rāda – ja uzņēmumā ir sakārtots iekšējais audits un kontrole, tad tas būtiski atvieglo uzņēmuma vadītāju un darbinieku darbu. Iekšējā audita galvenais uzdevums ir pasargāt uzņēmumu no īpašumu un informācijas zudumiem.